خرداد ۴, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
تمرین کوتاه واژه‌چسبانی

واژه‌چسبانی

یک کلمه را به عنوان کلمه اول انتخاب کن و تا می‌توانی به آن، واژگانی دیگر بچسبان تا صدها معنای جدید خلق کنی.

ادامه مطلب »