تازه نوشته ام داغ بخوانید
تا می‌توانی حذف کن

تا می‌توانی حذف کن

یک خودکارِ قرمز بردار و هرچیز اضافه‌ را حذف کن. به همین راحتی 🙂

پروفایل‌نویسی

پروفایل‌‌نویسی

در این تمرین به شما یاد می‌دهم که چگونه برای خودتان یک پروفایل خوب و تاثیرگزار بنویسید.

قوانین من

قوانین من

این تمرین تو را متعهد به انجام کارهای بزرگ می‌کند. قبل از نوشتن قانون‌هایت خوب فکر کن.

تکنیک جفت نویسی

تکنیک جفت‌ نویسی

آنقدر به یکدیگر بازخورد بدهید تا هر دو درباره نوشته‌تان به رضایت خاطر برسید.